Европейски корпус за солидарност

ЕВРОПЕЙСКИ КОРПУС ЗА СОЛИДАРНОСТ

В наши дни младите хора се нуждаят от лесно достъпни възможности за участие в дейности за солидарност, които да им позволят да изразят своя ангажимент в полза на общностите, като същевременно придобият полезен опит, умения и компетенции за своето лично, образователно, социално, гражданско и професионално развитие, и увеличат пригодността си към заетост. Европейският корпус за солидарност обединява младите хора, за да изгради по-приобщаващо общество, като подкрепя уязвимите хора и отговаря на обществените предизвикателства. Той предлага вдъхновяващо преживяване за младите хора, които искат да помогнат, да се учат и да се развиват, и предоставя единна входна точка за такива дейности на солидарност в целия Европейски съюз. Европейският корпус за солидарност е сравнително нова инициатива на Европейския съюз, която дава възможност на младите хора да извършват доброволческа дейност или да работят по проекти в своята страна или в чужбина, като принасят полза за общностите и хората в Европа.

Програмата има за цел да насърчава солидарността като ценност у младите хора (до 30г.) чрез доброволчески дейности, стажове и работни места в страната и чужбина. Проектите за солидарност дават възможност на група от млади хора да изразят солидарност, като поемат отговорност и се ангажират да създадат положителна промяна в местната общност по дадена тема, която групата млади хора желае да проучи. Проектите за солидарност трябва да отговорят на основните предизвикателства в рамките на местната общност, но и ясно да съдържат европейска добавена стойност. Участието в проект за солидарност е важно неформално обучение, чрез което младите хора могат да подобрят своето лично, образователно, социално и гражданско развитие.

Основно изискване на Програма „Европейски корпус за солидарност“ е планираните дейности да кореспондират с нейните принципи и приоритети, а именно:

  • дейности, развиващи активното гражданство;
  • дейности, гарантиращи, че се полагат особени усилия за насърчаване на социалното приобщаване и равните възможности, по-специално за участието на млади хора с по-малко възможности чрез набор от специални мерки като подходящи формати на дейности за солидарност и персонализирана подкрепа;
  • дейности, допринасящи за европейското сътрудничество, свързано с младите хора, и които повишават осведомеността за положителното му въздействие;
  • активно участие в инициативи, целящи развитие на градските и селски райони, имащи отношение към глобалните предизвикателства като опазване на околната среда, климатични проблеми, опазване и поддържане на биологичното разнообразие, опазване на културно-историческото наследство, развитие на устойчив туризъм и други;
  • популяризиране на принципите на доброволчеството и активното гражданство сред младите хора като цяло и в частност тяхното активно социално включване;
  • насърчаване на културното многообразие, преодоляване на стереотипите и взаимното разбирателство сред младите хора;
  • участие на младежи, изпитващи трудности от географско, икономическо и социално естество;
  • прилагането на неформални обучителни методи;
  • европейска добавена стойност, чрез валидиране на усвоените знания, умения и компетенции в резултат от оказаната от ЕКС организационна и финансова подкрепа;
  • прозрачност при изпълнението на дейностите и разпространението на резултатите.

Повече информация може да откриете на официалната страница на ЕКС  https://europa.eu/youth/solidarity_bg или на българския сайт на програмата https://europeansolidaritycorps.bg/

Център за развитие на човешките ресурси

Програма „Европейски корпус за солидарност“ в България се администрира от Център за развитие на човешките ресурси в качеството си на Национална агенция.