За проекта

ЗА ПРОЕКТА

Информация за проекта

Районът на Средногорието разполага със забележителни природни и културно-исторически ресурси. Различните алтернативни форма на масовия туризъм привличат все повече българи и чуждестранни граждани към местата, където биха могли да ги практикуват. Туристическият сектор на територията на трите общини е слабо развит, но има потенциал за подобряване конкурентоспособността на местната икономика и жизнения стандарт на населението в района. Налице са природни и антропологични ресурси, взаимосвързани помежду си за комплексно предлагане на различни форми на алтернативен туризъм като планински, маршрутен, ловен, селски, екотуризъм, културен и религиозен, чиито потенциал трябва да се използва.

Мисия

Природните и културно-историческите ресурси на региона сами по себе си не могат да го превърнат в уникална и привлекателна туристическа дестинация. Модерните и адекватни на съвременните стандарти дигитални инструменти обаче за лесен виртуален достъп до обектите ще превърнат туристическият продукт, предлаган в региона в популярен и конкурентоспособен на вътрешния и международния пазар. Като цяло туристическият сектор на територията на трите общини е слабо развит, но има потенциал за подобряване конкурентоспособността на местната икономика и жизнения стандарт на местната общност. Полагането на последователни усилия в посока на устойчивото развитие на туризма ще съдейства за съживяване на района и превръщането му в благонадеждно място за живот. Приносът на туристическия потенциал към местната икономика се доказва и чрез създаването на работни места.

Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon

Цели

Целта на инициативата „Дестинация Средногорие“ е да фокусира вниманието на местната общественост и институциите върху развитието на устойчиви форми на туризъм на територията на общините Чавдар, Мирково и Копривщица. Проектът също така способства за популяризирането на местните история, традиции, фолклор, обичаи, култура, и природа.

Дейности

Една от задачите на проекта е провеждането на срещи с кметовете и представители на общинските администрации и институции в Копривщица, Мирково и Чавдар с цел запознаване с принципите на Европейския корпус за солидарност, обсъждане на засегнатите от проекта проблеми и търсенето на начини за преодоляването им чрез иновативни младежки инициативи, инициирани от млади хора от общността. По този начин ще се постигне устойчив подход за продължаване на проектните дейности от страна на самите целеви групи и след края на проекта.

НЕФОРМАЛНА ГРУПА СЕНТИНЕЛ

Неформална група „Сентинел“ е създадена през 2018 година от група млади хора, активно ангажирани с опазването на българската природа. Настоящият проект – „Дестинация Средногорие“ е продължение на дългогодишното съвместно партньорство на членовете на групата в различни инициативи и кампании. И тъй като всеки от тях има силна връзка с района на Средногорието, членовете на Неформална група „Сентинел“ са посветили усилията си в посока популяризиране на неговото културно-историческо и природно богатство.
Европейския корпус за солидарност предлага на младите хора уникална възможност за подобряване различни сфери на живота по един достъпен и ангажиран с доброволческата идея начин. Очакванията на младежите са в рамките на проекта да повишат своите умения и компетенции за личностно, образователно, социално, гражданско, културно и професионално развитие.
В рамките на проекта участниците ще имат възможността да се запознаят с мултикултурните ценности, разбиране, солидарност и съпричастност и по този начин ще се научат да си сътрудничат с другите без предразсъдъци или стереотипи. В същото време ще се повиши информираността на младите хора за региона, в който живеят.
Очакваното въздействие върху членовете на НГ „Сентинел“ са свързани с придобиването на увереност, че един конкретен аспект от живота, превърнал се в глобално предизвикателство за дадена общност може да бъде променен в положителна посока.

Поставяйки темата за опазване и популяризиране на културно-историческото наследство на региона, вярваме, че ще преодолеем типично българския стереотип за недоверие към промяната. Показвайки как експонирането на обектите и атракциите от трите населени места води до развитие на алтернативни форми на туризъм, ще имаме възможност да запълним едно малко парче от пъзела, който местната общност трябва да нареди, за да преодолее рисковете от все по-засилващите се икономически и социални неравенства в регионален аспект.

Неформална група „Сентинел“ Tweet

КОИ СМЕ НИЕ?

01-Plamen
ПЛАМЕН ДОРОСИЕВ Ръководител
Завършва бакалавърска степен в Лесотехнически университет, специалност „Горско стопанство“. Магистър по „Лесоползване и икономика на горското стопанство“. Ръководител на НГ „Сентинел“.
02-Neli
НЕЛИ КАЛПАЧКОВА Член
Завършва бакалавър в Университета за национално и световно стопанство, специалност „Финанси“. Следва магистърска степен – специалност „Финансов мениджмънт“.
03-Martin
МАРТИН ТОДОРОВ Член
Завършва висшето си образование в Лесотехнически университет, специалност „Горско стопанство“. Следва магистратура по „Лесоползване и икономика на горското стопанство“.
03-3
ТЕОДОРА БАРБОВА Член
Учи в Университета за национално и световно стопанство, специалност „Икономика и инфраструктура“.
05-Evgeni
ЕВГЕНИЙ ИВАНОВ Член
Завършва магистърска степен в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, специалност „Право“.